Algemene verkoopsvoorwaarden en Privacy policy

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 

 Artikel 1 :   Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door bijzondere voorwaarden waarin de werkwijzen van Widem Logistics verder worden toegelicht.  

Zo worden al de verrichtingen van WIDEM Logistics :

als (commissionair)wegvoerder beheerst door het CMR-verdrag

als goederenbehandelaar beheerst door de “Algemene Logistieke Voorwaarden en de “Algemene Voorwaarden voor de Goederenbehandeling en de eraan verwante Activiteiten aan de haven van Antwerpen”.

in haar opdrachten t.a.v. de douane-, BTW- en belastingadministraties beheerst door de “Algemene Belgische Expeditievoorwaarden”.  

Deze bijzondere voorwaarden worden aan elke nieuwe contractant van Widem Logistics toegezonden n.a.v. het versturen van de eerste definitieve offerte en deze bijzondere voorwaarden blijven gedurende de verdere handelsrelatie steeds tussen partijen van toepassing.   Wanneer een bepaling van de hierboven genoemde bijzondere voorwaarden onverenigbaar is of in tegenspraak zou zijn met deze algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden gelden.  

 

Artikel 2 :   Partijen komen overeen dat de afzender en de bestemmeling steeds instaan voor de belading, stuwing en respectievelijke de lossing van de goederen. Ook al is de chauffeur van WIDEM Logistics of diens onderaannemer bij de belading aanwezig en zelfs behulpzaam bij de belading, stuwing of lossing, dan nog handelt deze volledig onder het gezag, de leiding en het toezicht van de afzender dan wel de bestemmeling.  

 

Artikel 3 :   Tussen WIDEM Logistics enerzijds en haar opdrachtgever anderzijds wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle prestaties, zowel deze ter zake van het vervoer als van de behandeling van goederen, één geheel vormen en dat alle goederen die door de opdrachtgever aan WIDEM Logistics zijn of zullen worden toevertrouwd als pand dienen ter betaling van de vorderingen van WIDEM Logistics.                                                                                   

 

Artikel 4 :   De facturen zijn betaalbaar te Rekkem uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur zonder korting en zonder dat er schuldvergelijking kan toegepast worden. In geval van niet betaling op de aangeduide vervaldag zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling op alle onbetaalde bedragen een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procent punt, alsook, en dit onverminderd de gerechtskosten, een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent op het openstaande bedrag, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR.  

 

Artikel 5 :   Alle verrichtingen van WIDEM Logistics zijn behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht. Alle geschillen betreffende de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk. Ingeval van betwisting nopens de interpretatie van de huidige algemene contractvoorwaarden, zal de Nederlandstalige versie doorslaggevend zijn.      


Privacyverklaring  

 

Contactgegevens van de verantwoordelijke  

 

Voor vragen en opmerkingen omtrent privacy binnen Widem Logistics, kunt u een mail sturen naar: info@widem.eu  

 

Persoonsgegevens die Widem Logistics verwerkt  

 

Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie over persoonlijke of feitelijke kenmerken die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Voorbeelden hiervan zijn een naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Widem Logistics verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze transport en/of logistieke diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In de meeste gevallen krijgen wij persoonsgegevens om voor een opdrachtgever diensten te leveren op het gebied van transport of logistiek. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens met zorg behandelen en alleen daarvoor gebruiken waarvoor zij verzameld zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Widem Logistics om haar diensten uit te voeren kan verwerken:

Verzendingsinformatie (zoals verzending gerelateerde informatie betreffende; naam, fysiek adres, email adres en telefoonnummer, ontvangstbewijzen, en zendingsnummer).

Informatie van individuen en zakelijke contacten (zoals naam, bedrijfsnaam, fysiek adres, email adres, telefoonnummer of fax nummer)

Account gegevens (inclusief IP-adres) om toegang te krijgen tot gedeeltes van de website van Widem Logistics.

Naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres bij het contact opnemen via het contactformulier

Gegevens voor zendingen waarbij autoriteiten van het land van doorvoer of bestemming krijgen voor douane- en belastingheffingen en veiligheidscontroles. Dit is vereist door de wetgeving in het land en bevat: (Naam en adres van verzender en ontvanger, omschrijving van goederen, aantal, gewicht en waarde van de zending.)    

 

Doeleinden waarvoor Widem Logistics persoonsgegevens verwerkt  

 

Widem Logistics verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, voornamelijk verkregen van opdrachtgevers, ten behoeve van het verlenen van logistieke- en transportdiensten en het optimaliseren van haar bedrijfsvoering. De persoonsgegevens worden gebruikt voor transport en logistieke dienstverlening zoals:

Het ophalen, afleveren en volgen van zendingen

Het leveren van producten en diensten die op verzoek van klanten worden uitgevoerd (zoals logistieke diensten, supply chain management, multimodaal transport en douane afhandeling)

Het leveren van klantenservice en het beantwoorden en het reageren op en communiceren met u over uw verzoeken, vragen en opmerkingen.

Aanmaken en beheren van uw Widem Logistics account

Betalingen verwerken en innen

Het verwerken van claims in verband met onze diensten

Het uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze activiteiten (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; communicatie; effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame; analyseren en verbeteren van onze producten, diensten en websites; en het uitvoeren van accounting, audits en facturering)

Marketing en klantencontactonderhoud.

Evalueren en verbeteren van onze activiteiten (waaronder het ontwikkelen van nieuwe diensten, beheren van communicatie, effectiviteitsmetingen, waarborgen van de beveiliging van onze informatiesystemen en netwerken, boekhoud-, audit-, facturatiewerkzaamheden)

Beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden

Voldoen aan de actuele wet- en regelgeving en ons beleid    

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

 

Widem Logistics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang Widem Logistics persoonsgegevens bewaart

 

Widem Logistics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of noodzakelijk zijn om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Deze doelen zijn het uitvoeren van transport en logistieke diensten en het uitvoeren van gemaakte overeenkomsten met onze opdrachtgevers. Wanneer gegevens niet langer nodig zijn voor de gestelde doeleinden, zullen deze verwijderd worden, tenzij juridische of praktische obstakels dit voorkomen. Indien dit het geval is worden de gegevens geblokkeerd.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden door Widem Logistics  

 

Widem Logistics verkoopt of deelt op geen enkele andere manier persoonlijke informatie over u, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring. Widem Logistics deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Hierbij kunt u denken aan vervoerders, logistieke dienstverleners en ondersteunende diensten met betrekking tot ICT diensten. Om onze logistieke- en transportdiensten uit te voeren, deelt Widem Logistics verzendinformatie met derden zoals; vervoerders, geadresseerden en derde partijen die diensten verlenen op ons verzoek en onze instructies. Deze partijen zijn door ons niet gemachtigd om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of landen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie (EC) worden gedeeld.  

 

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen  

 

Widem Logistics waarborgt in alle redelijkheid de rechten van betrokkenen die Widem Logistics toe vertrouwen met hun persoonsgegevens, verkregen voor het uitvoeren van transport- en/of logistieke diensten. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Widem Logistics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen op deze pagina onder de ‘NEEM CONTACT OP’ knop. Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar info@widem.eu. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

 

Hoe Widem Logistics persoonsgegevens beveiligt  

 

Widem Logistics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang. Uw gegevens worden bijvoorbeeld op een veilige werkomgeving opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Onze web diensten zijn daarnaast uitgerust met SSL-technologie en worden hierdoor gecodeerd verzonden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@widem.eu

 

Klokkenluider Meldkanaal

 

https://whistleline.eu/nl/widem-logistics-nl/

widem@whisteline.eu

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Widem Logistics nv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten